LAG en steungroepen

In de uitvoering van het LEADER-programma is samenwerking belangrijk. Daarom werken overheid en maatschappelijke organisaties samen in het beoordelen, adviseren, ontwikkelen en uitvoeren van het programma. In Oost-Groningen is dat de LEADER Actiegroep (LAG). Deze groep bestaat uit mensen uit de regio van wie het merendeel mensen uit de maatschappij (burgers, ondernemers) zijn en de minderheid (politieke) bestuurders. De LAG heeft het beleid vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Ook geeft zij een zwaarwegend advies aan de provincie over toekenning of afwijzing van een subsidie. Hieronder leest u meer over de LAG Oost-Groningen en de leden daarvan. In Oost-Groningen zijn drie steungroepen ingesteld voor de subregio's Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde. Zij gaan over de subsidieaanvragen met een bijdrage tot € 25.000,-. Het plattelandshuis Oost-Groningen wordt bezet door medewerkers van de provincie Groningen die initiatiefnemers en de LAG van advies voorzien.

 • LEADER Actiegroep Oost-Groningen (LAG)
 • LEADER steungroepen
 • Plattelandshuis Oost-Groningen

LEADER Actiegroep Oost-Groningen (LAG)

De LEADER Actiegroep wordt afgekort als LAG.

 • heeft de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS, het beleid) opgesteld en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan
 • geeft een eindoordeel over projecten
 • geeft een zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten
 • stimuleert de ontwikkeling van nieuwe projecten
 • verzorgt de communicatie over LEADER activiteiten

Lees meer over de LEADER Actiegroep.

LEADER steungroepen

Voor elk deelgebied van Oost-Groningen, Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën, is een LEADER steungroep gevormd. De steungroepen ondersteunen de LEADER Actiegroep (LAG) en zijn volgens de regels van LEADER samengesteld. Dat betekent dat meer dan de helft van de steungroep bestaat uit maatschappelijke vertegenwoordigers en dat de leden een breed netwerk hebben.

De steungroepen

 • beoordelen initiatieven op inhoud, draagvlak, aanpak en het verwachte resultaat en geven hierover advies richting de LAG
 • geven een eerste oordeel over de begroting en de voorgestelde financiering
 • beslissen over initiatieven met een LEADER-subsidie tot en met € 25.000,-
 • nemen initiatieven om inwoners, bedrijven en organisaties te betrekken

Lees meer over de Steungroepen.

Plattelandshuis Oost-Groningen

Voor ideeën, vragen en opmerkingen kunt u aankloppen bij het Plattelandshuis Oost-Groningen. Het Plattelandshuis Oost-Groningen

 • geeft advies
 • kan een eerste indicatie geven of een idee haalbaar is
 • geeft ondersteuning bij het ontwikkelen van projecten
 • deelt kennis
 • leidt projectvoorstellen door naar de LEADER steungroepen
 • bevordert samenwerking met andere partners en projecten
 • verwijst zonodig door naar experts en andere financieringsbronnen

Lees meer over het Plattelandshuis Oost-Groningen.