Europese aanvragen

Wanneer een subsidiebijdrage wordt gevraagd vanaf € 25.000,- gaat dit via het Europese gedeelte van het LEADER-Oost-Groningenprogramma. Deze aanvragen worden digitaal ingediend bij SNN/RvO. Hiervoor heeft u e-herkenning nodig van het type 2+. Let op: aan het gebruik van e-herkenning zijn kosten verbonden en het kan enkele werkdagen duren voor u er gebruik van kunt maken. Hieronder leest u meer informatie over het Europese deel van het programma en over de wijze van aanvragen.

 

Voor wie

Subsidie wordt verstrekt aan onderstaande partijen:

 • publieke rechtspersonen
 • private rechtspersonen

Voor welke activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op:

de uitvoering van doelen en resultaten als uitwerking van de volgende thema’s:

 • economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s
 • activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap
 • uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel:

 • de kosten van de bouw, verbetering, van onroerende zaken;
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • de kosten voor ingrepen in de openbare ruimte;
 • haalbaarheidsonderzoeken als bedoeld in de LOS;
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • bijdragen in natura bestaande uit onbetaalde arbeid;
 • niet verrekenbare BTW;
 • personeelskosten;
 • voorbereidingskosten als genoemd in 1.12 van de Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen met een maximum van 12 % van de totale begrote subsidiabele kosten;
 • reis- en verblijfkosten;
 • de kosten voor promotie en publiciteit.

Voor de gehele openstellingsperiode is het subsidieplafond vastgesteld op € 6.534.000,- samengesteld uit € 3.267.000,- Europese middelen en € 3.267.000,- provinciale en gemeentelijke middelen.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de begrote subsidiabele projectkosten.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de subsidiebijdrage per project minimaal
€ 25.000,- en maximaal € 100.000,- te bedragen.
 

Selectiecriteria

Alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en behandeld na de sluitingsdatum.
Een adviescommissie beoordeelt uw project aan de hand van de volgende beoordelingscriteria, het maximale aantal te scoren punten per criterium bedraagt 10 punten:

 • De mate waarin het project bijdraagt aan de (sub)doelen van de LOS. Minimaal 4 punten nodig.
 • De mate waarin het project draagvlak heeft uitgaande van de communicatie over het project, overleg met belanghebbenden en brede lokale en regionale steun. Minimaal 5 punten nodig.
 • De mate waarin het project blijk geeft van continuïteit en toekomstig beheer en onderhoud. Minimaal 4 punten nodig.
 • De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt. Minimaal 5 punten nodig.
 • De mate waarin het project vernieuwend (innovatief) is voor de streek Oost-Groningen. Minimaal 3 punten nodig.
 • De integraliteit van het project als het gaat om het bedienen van meerdere doelgroepen en zicht op spin-off. Minimaal 3 punten nodig.
 • De educatieve waarde van het project. Minimaal 3 punten nodig.
 • De mate waarin een project toepasbaar is op een andere plek binnen of buiten de regio Oost-Groningen. Minimaal 3 punten nodig.

Subsidie wordt geweigerd als :

 • Voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten al Europese subsidie is verstrekt.
 • Onvoldoende punten worden gescoord op bovengenoemde selectiecriteria.

Wanneer een aanvraag indienen

De LAG Oost-Groningen vergadert 4 keer per jaar. Klik hier voor het vergaderschema. Hierin staan de uiterste indieningsdata per vergaderronde. Het programma is opengesteld op 17 mei 2016 en heeft een looptijd tot 31 december 2020.  Na die datum is het doen van een aanvraag niet meer mogelijk. Klik hier om een aanvraag in te dienen voor POP3 Uitvoering LEADER projecten.  Let op: u heeft hiervoor e-herkenning 2+ nodig om te kunnen inloggen.

Meer weten/contact

Heeft u vragen over het aanvraagproces dan kunt u bij het SNN terecht. Zij helpen u graag verder. U kunt hen bereiken op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur via (050) 5224 998 of stuur een e-mail naar pop3@snn.nl.

Formulieren en bestanden

Hieronder krijgt u een inzicht in welke formulieren en documenten dienen te worden gebruikt bij de aanvraag.  Het bestand "Leidraad projectomschrijving" kunt u gebruiken bij het opstellen van een projectplan. Hierin valt te lezen welke onderdelen noodzakelijk en verwacht worden. Het is aan te bevelen om in het projectplan ook afbeeldingen/tekeningen op te nemen van de huidige dan wel de toekomstige situatie. Let wel: de formele aanvraag gaat via de site van RvO.